Program AGRAFKA realizowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we wsparciu Fundacji Agory, Funduszu Stypendialnego Rodziny Wróblewskich oraz osób indywidualnych i instytucji.

Celem przedsięwzięcia jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz motywowanie do dalszego rozwoju i pracy na rzecz społeczności lokalnej poprzez wsparcie utalentowanych i niezamożnych uczniów z małych społeczności dotkniętych problemem bezrobocia i marginalizacji.


ODBIORCY PROGRAMU STYPENDIALNEGO AGRAFKA

Zgodnie z wolą Fundatora stypendia Agrafki są przyznawane uczniom gimnazjów, liceów i studentom (w wyjątkowych przypadkach również uczniom szkół podstawowych) wybitnie utalentowanym w określonej dziedzinie: nauk ścisłych, humanistycznych i artystycznych, pochodzącym z niezbyt zamożnej rodziny, przede wszystkim mieszkających w małej miejscowości.


WYSOKOŚĆ I PRZEZNACZENIE STYPENDIUM

     Stypendium przyznawane jest jako świadczenie jednoroczne i jest wypłacane w okresie od września do czerwca danego roku szkolnego w wysokości do 300 zł miesięcznie (zależnie od decyzji Komisji Stypendialnej) na osobę.

Stypendium może być przeznaczone między innymi na:

  • opłacanie czesnego w szkole lub na uczelni,
  • opłacanie kursów i zajęć pozalekcyjnych,
  • zakup podręczników i pomocy naukowych,
  • zakup materiałów do twórczości artystycznej.


SPOSÓB NOMINACJI

     Nominacje kandydatów do stypendium Programu Agrafka przesyłają przedstawiciele lokalnych organizacji partnerskich, zwanych dalej nominatorami. Stowarzyszenie Dobroczynne „RAZEM jest jednym z nich. Nominatorzy zbierają lokalnie informacje o potencjalnych stypendystach, przygotowują profile kandydatów korzystając z przygotowanych przez Akademię wniosków aplikacyjnych i przesyłają je do Akademii w określonym terminie.
Akademia zastrzega sobie prawo do odrzucenia kandydatur nie spełniających kryteriów formalnych, które nie zostaną przedstawione pod rekomendacje Komisji.


KRYTERIA WYBORU STYPENDYSTÓW

     Wyboru stypendystów Agrafki dokonuje w drodze głosowania Komisja Stypendialna powoływana przez zarząd Akademii.
Kryteria wyboru stypendystów przez członków Komisji:
  • Udokumentowane osiągnięcia w dziedzinach nauk ścisłych, artystycznych lub humanistycznych (średnia ocen),
  • Sytuacja socjalno- bytowa (niski, średni miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie – w jednym gospodarstwie domowym),
  • Preferowane jest zamieszkanie na wsi lub w małej miejscowości,
  • Decyzje Komisji Stypendialnej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.


TERMINY

     Nominacje kandydatów do stypendium, nominatorzy, przesyłają do biura Akademii, do 31 lipca danego roku. Decyzja Komisji podawana jest do wiadomości nominatora drogą listowną w ciągu trzech tygodni od posiedzenia Komisji Stypendialnej, na którym wyłoniono stypendystów Agrafki.


OKRES OTRZYMYWANIA STYPENDIUM

     Stypendium może być przyznawane na okres jednego roku. Stypendysta może otrzymywać stypendium przez maksymalnie cztery lata, jednak corocznie jego kandydatura musi być ponownie przedkładana przez nominatora pod obrady Komisji.

W okresie realizacji programu stypendium otrzymało 6 młodych ludzi na łączną kwotę 14 500,00 zł.

 

Licznik odwiedzin

DziśDziś31
WczorajWczoraj279
W tygodniuW tygodniu2179
W miesiącuW miesiącu7987
ŁącznieŁącznie1275471