STATUT  STOWARZYSZENIA  DOBROCZYNNEGO „RAZEM”
 
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
§ 1.
Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Dobroczynne „RAZEM” zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem  mającym na celu:
1)   pomoc donatorom w realizacji ich celów dobroczynnych,
2)   wspieranie inicjatyw w zakresie: dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, oświaty i wychowania, kultury, kultury fizycznej i sportu, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów, a także ochrony  środowiska, 
3)   rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi społecznemu i gospodarczemu,
4)   przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju,
5)   wspieranie organizacyjne rzeczowe i finansowe osób fizycznych, prawnych
i jednostek organizacyjnych, które podejmują powyższe działania.
 
§ 2. 
Siedzibą Stowarzyszenia jest Zelów.
 
§ 3.
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 roku Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
 
§ 4.
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania. 
 
§ 5.
Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 
§ 6.
Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.
 
§ 7.
1) Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
2) wszechstronne propagowanie metod i technik stosowanych w zakresie poprawy jakości życia społeczności lokalnej, współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia,
3) współpracę z osobami i instytucjami w zakresie:
-  zbierania informacji,
-  wymiany doświadczeń,
-  określania i zaspakajania obecnych i przyszłych potrzeb społecznych, 
-  uzyskiwania, zarządzania i rozdzielania funduszy na cele dobroczynne w dziedzinach usług: kulturalnych, zdrowotnych, pomocy społecznej, oświatowych i wychowawczych, sportowych a także ochrony środowiska,
4) wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości,
5) doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną dla osób fizycznych i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia,
6)  inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji,
7)  prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską,
 
§ 8.
1) Dla realizacji celów określonych w § 1 i § 7 Statutu, Stowarzyszenie prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego, która mieści się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2)  Przedmiotem nieodpłatnej działalności pożytku publicznego Stowarzyszenia jest:
a)  działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – kod PKD 88.10.Z,
b)  działalność charytatywna – kod PKD 88.99.Z;
c)  promocja i organizacja wolontariatu – kod PKD 88.99.Z;
d)  działalność na rzecz organizacji pozarządowych –94.99.Z;;
e)  działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami – kod PKD 94.99.Z.
f)  działalność na rzecz społeczności lokalnej – kod PKD 94.99.Z;
g) organizacja kampanii społecznych, koncertów, występów, wystaw – kod PKD 94.99.Z.
3)  Przedmiotem odpłatnej działalności pożytku publicznego Stowarzyszenia jest:
a)  działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – kod PKD 94.99.Z;
b)  kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – kod PKD 94.99.Z;
c)  działalność na rzecz organizacji pozarządowych – kod PKD 94.99.Z;
d)  organizacja kampanii społecznych, koncertów, występów, wystaw – kod PKD 94.99.Z.
4)  Przy realizacji swoich celów, w zakresie swojej działalności, stowarzyszenie współpracuje z organami władzy i administracji państwowej i samorządowej, środkami masowego przekazu i innymi podmiotami na zasadach określonych Ustawą z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz.U.Nr 96 poz.873)”.
 
§ 9.
1. Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudniać pracowników do realizacji zadań.
2. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
                                                          
§ 10.
1) Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, także nie mający miejsca zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, który:
a)  podejmując się realizacji celów statutowych wpłynął na wzrost aktywności   stowarzyszenia w ramach realizowanych celów,   
b)   przedstawi opinie (pisemną rekomendację) co najmniej 2 członków     Stowarzyszenia i złoży deklarację członkowską.
2)  Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi.
 
  § 11.
Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.
 
 § 12.
1)  Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
a)  swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,  
b)  dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
c)  popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
d)  przestrzegać powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia statutu,
e)  regularnie opłacać składki.
2) Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, w szczególności:
a)  przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze,
b)  wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,
c)  korzystać z lokali Stowarzyszenia,
d)  posiadać legitymację Stowarzyszenia i nosić odznaki Stowarzyszenia,
e)  korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,
f)   korzystać z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które Stowarzyszenie stawia  do dyspozycji członków,
g)  korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.
 
§ 13.
1)  Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.
2)  W takim samym trybie następuje ustalanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenia.
3)  Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalą z Zarządem Stowarzyszenia.
Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym wymienionych w § 12 ust.2.
 
  § 14.
Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:
1) Rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu,
2) Wykluczenie przez Zarząd:
a)  za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,
b)  nieusprawiedliwione nie uczestniczenie w pracach Stowarzyszenia,
c)  zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez 2 lata,
d)  utratę praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu.
3. Śmierć członka.
 
    § 15.
Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.
 
 
Rozdział II
WŁADZE STOWARZYSZENIA
 
§ 16.
Władzami Stowarzyszenia są:
Walne Zgromadzenie Członków,
Zarząd,
Komisja Rewizyjna.
 
§ 17.
Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata.
 
§ 18.
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
 
 § 19.
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.
1)  Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej raz na dwanaście miesięcy lub częściej na uzasadniony wniosek co najmniej 1/4 członków Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
2)  W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o 30 minut później tego samego dnia - może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
3)  W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz, z głosem doradczym, członkowie wspierający i zaproszeni goście.
4)  Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a)  uchwalenie programu działania Stowarzyszenia,
b)  rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych i sprawozdań merytorycznych ze swojej działalności.
c)  uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
d)  udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
e)  określenie liczby i wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f)   uchwalanie zmian statutu,
g)  podejmowanie uchwał w sprawie uczestnictwa Stowarzyszenia w innych organizacjach ,
h)  podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
i)   rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
j)   powoływanie i odwoływanie składu Sądu Koleżeńskiego oraz rozpatrywanie odwołań od jego orzeczeń,
k)  rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu,
l)  ustanawianie składek członkowskich.
5) Zmiana statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązanie Stowarzyszenia, wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie; w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje.
6) Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
 
§ 20.
1)  Zarząd składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.
2)  W skład Zarządu wchodzi co najmniej Prezes, Wiceprezes i Skarbnik.
3)  Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu po wyborach.
4)  Do kompetencji Zarządu należy:
a)  przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
b)  reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
c)  kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia oraz ustalanie zasad, form i trybu zatrudniania pracowników,
d)  zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
e)  powoływanie komisji do realizacji zadań określonych w statucie.
5)  Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
                                                     
 
§ 21.
1)  Komisja Rewizyjna składa się z od 2 do 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
2)  Komisja Rewizyjna składa się z minimum: Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
3)  Członkowie Komisji nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
4)  Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
5)  Do Komisji Rewizyjnej należy:
a)  kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,
b)  składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu,
c)  występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia.
6)  Członkowie Komisji Rewizyjnej sprawują swoje funkcje społecznie.
 
§ 22.
                                                     
W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu odbywa się na zasadach ogólnych statutu.
 
§ 23.
1)  Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności statutowej oraz ofiarności publicznej.
2)  Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
3) Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony Prezes lub Wiceprezes Zarządu jednoosobowo bądź dwóch innych członków Zarządu działających łącznie.
4)  Stowarzyszenie cały swój dochód przeznacza na działalność statutową.
5)  Zabrania się członkom Stowarzyszenia:
a)  udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b)  przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c)  wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d)  zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
6)  Prowadzenie odpłatnej lub nieodpłatnej działalności pożytku publicznego wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.
7) Zabrania się przyjmowania przez Stowarzyszenie płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 15.000 euro, również w drodze więcej niż jedna operacji.
 
§ 24.
Wszelkich zmian statutu dokonuje się w trybie ustalonym w § 18 statutu Stowarzyszenia.
 
§ 25.
1)  Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidywanych w przepisach prawa.
2)  Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia zgodnie z celami Stowarzyszenia i wolą darczyńców.
3)  W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach. 

Statut [do pobrania]


 

Licznik odwiedzin

DziśDziś41
WczorajWczoraj279
W tygodniuW tygodniu2189
W miesiącuW miesiącu7997
ŁącznieŁącznie1275481